واحد اماني (ساختماني):
از اهم فعاليتهاي اين واحد تعميرات ساختماني در تمام قسمت هاي دانشگاه و نوسازي بر اساس دستورالعمل هاي اجرائي توسط مسئولين انجام مي پذيرد.