خدمات کارگاهی اداره تاسیسات 

      خدمات جوشکاری :

اين واحد با توجه به حجم كاري  بيشتر كارهاي جوشكاري در قسمتها و واحدها را انجام مي دهد .

خدمات نقاشی : 

فعاليتهاي اين واحد در قسمتهاي مختلف دانشگاه و رنگ اميزي در دانشكده ها و واحدها در حد معمولي مي باشد.