با توجه به گسترش ساختمان های دانشگاه جهت انجام عملیات های برق رسانی و تعمیرات فشار متوسط و ضعیف،نیاز به خاموشی می باشد.

پیمانکاران محترم میتوانند فرم خاموشی را از اینجا دانلود نمایند.                                                                                                           

واحد نظارت برق دانشگاه