اداره تاسيسات دانشگاه در ضلع غربي دانشگاه واقع شده است اين اداره از بدو تاسيسات دانشگاه تا كنون فعاليت هاي چشمگيري داشته که برخی از فعالیتها به شرح ذیل می باشد .

پیگیری و نظارت انجام امور مربوط به تعمير ساختمانها و تاسيسات و داير نگهداشتن تاسيسات

پیگیری و نظارت سرويس و نگهداري كليه ساختمانها و دستگاههاي مختلف تاسيساتي - شبكه داخلي برق فشار قوي و فشار ضعيف– اب – فاضلاب- گاز- و غيره و دادن سرويس هاي لازم به واحدهاي مختلف دانشگاه

پيش بيي لوازم مورد نياز و تشخيص ضرورت خريد مواد مورد نياز سرويس ها تاسیسات و لوازم ديگر واحدهاي ذيربط.

سرپرستي اداره تاسيسات:

از اهم فعاليت هاي اين واحد برنامه ريزي و تقسيم كار و نظارت و پيگيري بر كليه واحدهاي زير مجموعه بر اساس تعريف چارت تشكيلات دانشگاه مي باشد.

قسمتهاي سيستم سرپرستي اداره تاسيسات تشكيل شده است از :

1-واحد اماني

2-واحد جوشكاري       

3-واحد نقاشي