فرم درخواست انجام کار از طریق اتوماسیون اداری دانشگاه برای کاربران،قابل دسترس می باشد که می توانید فرم را طبق مراحل ذیل ایجاد نمایید  . 

درصورت عدم دسترسی به اتوماسیون می توانید از طریق فرم  درخواست اصلاحات ساختمانی  اقدام نمایید