علی
معین
سرپرست اداره تاسیسات و نگهداری
سرپرست اداره تاسیسات و نگهداری
تلفن:
33912233
اسماعیل
عابدینی
مسئول دفتر اداره تاسیسات و نگهداری
مسئول دفتر اداره تاسیسات و نگهداری
تلفن:
33912224
محمد رضا
مجیری
مسئول واحد امانی
مسئول واحد امانی
تلفن:
33913125
مهدی
الماسی
نظارت برق
نظارت برق
تلفن:
33912223
محمد رضا
پولاد چنگ
نظارت برق
نظارت برق
تلفن:
33912225
محسن
محمدی
کارشناس عمران
کارشناس عمران
تلفن:
33913125
محمد
قربانی
لوازم اندازه گیری و قبوض
لوازم اندازه گیری و قبوض
تلفن:
33912230
حسین علی
رحیمی
ناظر تاسیسات
ناظر تاسیسات
تلفن:
33912239
مسلم
کاظمی
ناظر قرارداد کوی اساتید
ناظر قرارداد کوی اساتید
تلفن:
علیرضا
ماندگاری
کارگاه جوشکاری
کارگاه جوشکاری
تلفن:
علی
حیدری
کارگاه نقاشی
کارگاه نقاشی
تلفن:
33912228
محسن
حاجی ابراهیمی
واحد ساختمانی
واحد ساختمانی
تلفن:
مهدی
مطلبی
واحد ساختمانی
واحد ساختمانی
تلفن:
33913125
مجتبی
حاجیان
واحد ساختمانی
واحد ساختمانی
تلفن:
33913125
عباسعلی
یزدانی
تلفن:
33912224
سجاد
عزیز الهی
ناظر تاسیسات
ناظر تاسیسات
تلفن:
33912224
نام عضو
نام خانوادگی عضو
استاد آزمایشگاه
استاد آزمایشگاه
تلفن:
۳۳۹۱