رفتن به محتوای اصلی
x

درخواست متقاضي

سرپرست محترم اداره تاسیسات

واحد فوق الذكر را دارم . لذا خواهشمند است در اين خصوص مساعدت لازم بعمل آيد .

تحت نظارت وف ایرانی